Urbanite Advisors logo
FRANçAISEnglishPDF LETÖLTÉS

URBANITE ADVISORS KFT Általános Szerződési Feltételei

1. pont — Alkalmazási kör

1.1 Az Ügyfél megbízza az URBANITE ADVISORS KFT-ot, hogy számára a Megbízó levél ésa jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtsa a Szolgáltatásokat.

1.2 A Megbízó Levél és az Általános Szerződési Feltételek együttesen, egyetlendokumentumként értelmezendők. Bármilyen ellentmondás esetén a Megbízó Levélfeltételei az irányadók.

1.3 Az Ügyfél felhatalmazza az URBANITE ADVISORS KFT-ot, hogy a Szolgáltatások elvégzéséhez részben vagy egészben a Megbízó Levélben meghatározott szaktanácsadókat és/vagy szakosodott alvállalkozókat vegye igénybe.

2. pont — A díjak

2.1 Az URBANITE ADVISORS KFT által végzett munka díját a Megbízó Levél tartalmazza.Az esetnek megfelelően az Ügyfél az URBANITE ADVISORS KFT-nak a Megbízási Feltételek alapján fizetendő minden egyéb összeg után járó ÁFA-t is megfizetni.

2.2 Az URBANITE ADVISORS KFT fenntartja a jogot, hogy a díjkonstrukciót újratárgyalja abban az esetben, ha az adott munka terjedelmében jelentős módosulások következnek be.

2.3 A számla a kézhezvételtől számított 15 napon belül egy összegben fizetendő. Az URBANITE ADVISORS KFT fenntartja a jogot, hogy a kifizetetlen számla összege után a Magyar Nemzeti Bank alapkamata plusz évi 3% mértékű kamatot számítson fel az Ügyfélnek. A kamat a számla kiállításának napjától a teljesítetlen összeg beérkezéséig terjedő időszakra fizetendő.

3. pont — Felelősségkorlátozás

3.1 Egyik fél sem felel a másik fél által elszenvedett különleges, közvetett vagy következményes veszteségekért vagy károkért (beleértve, de nem kizárólagosan a nyereség vagy üzleti bevétel elmaradását) (beleértve a harmadik fél általindított per eredményeként keletkezett veszteségeket is), kivéve, ha azok oka bizonyíthatóan súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés.

3.2. Amennyiben valamelyik fél kártérítés jogcímén, szerződésszegés miatt vagy másokból felelősnek bizonyul a másik féllel szemben, az URBANITE ADVISORS KFT felelőssége a Projektért összességében nem haladhatja meg a Megbízó Levélben a Projektre vonatkozóan megállapodott díjat.

3.3 A Szolgáltatások nyújtása kizárólag az Ügyfél javára történik, és az URBANITE ADVISORS KFT nem vállal felelősséget olyan harmadik féllel szemben, aki az URBANITE ADVISORS KFT által nyújtott jelentésekre vagy tanácsadásra támaszkodik.

4. pont — Az Ügyfél kötelezettségei

4.1 Az Ügyfél az URBANITE ADVISORS KFT rendelkezésére bocsátja az általa indokoltan kért valamennyi szükséges információt, hogy az URBANITE ADVISORS KFT a Megbízássorán elvégezhesse a Szolgáltatásokat.

4.2 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az URBANITE ADVISORS KFT jogosult az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott bármely információ pontosságára, elégségességére és helytállóságára támaszkodni.

4.3 Eltérő külön megállapodás hiányában az Ügyfél felhatalmazza az URBANITE ADVISORS KFT-ot, hogy bármely más olyan személlyel tárgyaljon vagy találkozzon, akivel a Szolgáltatások nyújtása érdekében kapcsolatba kell lépnie. Az URBANITE ADVISORS KFT a Szolgáltatások céljára az ilyen személynek minden olyan nem bizalmas információt kiadhat, amelyhez a Megbízás során hozzájutott.

4.4 Az Ügyfél bizalmasan kezeli és nem hozza nyilvánosságra az URBANITE ADVISORS KFT által a Szolgáltatások az Ügyfél számára történő nyújtása során alkalmazott módszertanokat és/vagy technológiákat.

5. pont — Megszűnés

5.1 Bármelyik fél jogosult a Megbízást a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal legalább 30 napos felmondási idővel felmondani. A jelen 5.1. pont szerintifelmondás nem érinti a felmondás időpontjában fennálló jogokat és kötelezettségeket.

5.2 Az URBANITE ADVISORS KFT jogosult a felmondás időpontjáig nála felmerült valamennyi díjra és költségre, amely a 2.3. pont szerint számítandó ki.

6. pont — Titoktartás

6.1 Az Ügyfél ezzel ellentétes írásbeli utasítása hiányában az URBANITE ADVISORS KFT jogosult az Ügyfél nevét és a szolgáltatások körét a leendő ügyfeleknek szóló ajánlatokban, valamint a weboldalán feltüntetni.

6.2 A 4.4. és 6.1. pontokban megengedett esetek kivételével az URBANITE ADVISORS KFT a saját tanácsadóin kívül más személynek nem ad ki semmilyen, az Ügyféllel kapcsolatban a Megbízás során tudomására jutott bizalmas információt.

6.3 Az Ügyfél által a Megbízás során az URBANITE ADVISORS KFT rendelkezésére bocsátott valamennyi bizalmas információt az URBANITE ADVISORS KFT az Ügyfélnek kérésére visszaadja vagy megsemmisíti. Az Ügyfél felhatalmazza az URBANITE ADVISORS KFT-ot, hogy az Ügyfélnek adott bármely jelentés vagy tanács alapját képező bizalmas információkat az ilyen jelentéssel vagy tanáccsal együtt megőrizze.

6.4 Az URBANITE ADVISORS KFT által az Ügyfél számára készített jelentések vagy tanácsok semmilyen része sem reprodukálható, továbbítható, másolható vagy adható át harmadik félnek az URBANITE ADVISORS KFT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

7. pont — Szellemi alkotások

7.1 Az URBANITE ADVISORS KFT a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtásából eredő vagy azzal kapcsolatban fennálló valamennyi Szellemi Tulajdonjog tényleges tulajdonosa.

8. pont — Ügyfél általi elcsábítás tilalma

8.1 Bármely URBANITE ADVISORS KFT Partner eltérő beleegyezése hiányában az Ügyfél az URBANITE ADVISORS KFT munkavállalóit vagy alvállalkozóját nem veheti rá vagy ösztönözheti arra az adott személy szerepvállalásának befejezésétől számított 6 hónapig, hogy vele munkaviszonyt létesítsen.

8.2 Amennyiben az Ügyfél megszegi a jelen megállapodás 8.1. pontját, az URBANITE ADVISORS KFT az érintett munkavállaló 6 havi bérének megfelelő kártérítésre jogosult.

9. pont — Általános rendelkezések

9.1 A Megbízási Feltételek képezik a felek teljes megállapodását a Megbízás hatályát és feltételeit illetően, melyek a felek közötti minden korábbi megállapodást vagy szerződést hatályon kívül helyeznek. A Megbízási Feltételek érvényesen kizárólag írásos megállapodással módosíthatók.

9.2 Amennyiben az Ügyfél elégedetlen az URBANITE ADVISORS KFT által a Megbízási Feltételek alapján nyújtott szolgáltatásokkal, az ilyen panasszal elsősorban a Megbízásért felelős URBANITE ADVISORS KFT Partnerhez kell fordulnia.

9.3 A Megbízási Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog irányadó, és a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a fővárosi bíróság kizárólagos joghatóságának.

10. pont — Fogalmak

Ajelen Általános Szerződési Feltételekben és a Megbízó Levélben az alábbi fogalmak az alábbi jelentésben szerepelnek:

10.1 "Ügyfél": az a személy vagy társaság, akinek az URBANITE ADVISORS KFTa Megbízási Feltételek szerint szolgáltatásokat nyújt.

10.2 "URBANITE ADVISORS KFT": az URBANITE ADVISORS KFT SRL a magyar jog szerinti korlátolt felelősségű társaság. Az URBANITE ADVISORS KFT bejegyzésre került a Cégnyilvántartásba 20-09-077791 szám alatt.

10.3 Az URBANITE ADVISORS az URBANITE ADVISORS KFT, URBANITE SRL és URBANITE ADVISORS LTD tagvállalatai által használt kereskedelmi márkanév.

10.4 "Megbízás": az URBANITE ADVISORS KFT Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megbízásának időtartama.

10.5 "Megbízó Levél": az URBANITE ADVISORS KFT levele és/vagy ajánlata, amely meghatározza a Szolgáltatásokat, a díjmegállapodást és egyébfeltételeket, amelyek az Általános Szerződési Feltételekkel együtt az URBANITE ADVISORS KFT és az Ügyfél közötti szerződés részét képezik.

10.6 "Szellemi Tulajdonjogok": minden szabadalom, szerzői jog és formatervezési jog (függetlenül attól, hogy bejegyzett, vagy sem), valamint az információkkal, adatokkal, know-how-val vagy tapasztalatokkal kapcsolatos minden titkossághoz fűződő jogosultság, függetlenül attól, hogy az előbbiek szabadalmaztathatók-e vagy sem, bárhol és bárhogyan is jöttek létre, valamint ideértve megújításukat és kiterjesztéseiket.

10.7 "Szolgáltatások": az URBANITE ADVISORS KFT által az Ügyfélnek nyújtandó és a Megbízó Levélben részletezett szolgáltatások.

10.8 "Általános Szerződési Feltételek": jelen megállapodás.

10.9 "Megbízási Feltételek": a 9.2. pontra is figyelemmel a Megbízó Levél és az Általános Szerződési Feltételek együttesen, egyetlen dokumentumként értelmezve.

URBANITE ADVISORS KFT Általános Szerződési Feltételei
©2022